Bağkur Ölüm Aylığı

Ölüm Aylığının Bağlanması:

Sigortalıların ölümleri halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için,

Sigortalının ölümünden önce ;

-En az 3 tam yıl (1080 gün) sigortalı olarak prim ödemiş olması ,

-Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı talepte bulunup, malüllük veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olması,

-Bağlanmış bulunan malüllük aylığının kesilmiş olması ,

-Talep etmiş olduğu toptan ödeme tutarını almamış olması ve 3 tam yıllık hizmeti bulunması,

Gerekmektedir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için hizmet süresi aranmaz.

 

Kimler Ölüm Aylığından Faydalanır:

Ölüm aylığından sigortalıların ;

-Eşi,

-18 yaşını (orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını) doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda bulunan malül çocukları ile geçimini sağlayacak başka bir geliri bulunmayan kız çocukları,

-Geçimi ölen sigortalı tarafından karşılanan anne ve babası, 

faydalanırlar.

Ancak, anne ve babanın ölüm aylığından faydalanması için, ölen sigortalının ölüm aylığından faydalanacak eş ve çocuk sayısının 3 kişiden az olması gerekir.Bunların sayısının üç kişiyi bulması halinde anne ve babaya ölüm aylığı bağlanmaz.

Nasıl Ölüm Aylığı Talebinde Bulunulur:

-Sigortalının ölümü üzerine hak sahipleri, sigortalının bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

-Hak sahipleri İl Müdürlüğünden ölüm yardım formu ve vukuatlı nüfus kağıt örneğini alırlar.

-Ölüm yardımı formunun ilgili bölümleri vergi dairesi , meslek kuruluşu veya Esnaf ve Sanatkar siciline, vukuatlı nüfus kayıt örneği nüfus memurluğuna tanzim ve tastik ettirilir.

-Ölüm yardımı formunun, hak sahipleri ile ilgili bölümü doldurulup, en son yazışma adresi de belirtilerek imzalanır.

Sigortalının 18 yaşından büyük çocuğu yok ise, eşin talebi imzalaması yeterlidir.

-Ölüm yardımı formuna vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2 adet fotoğrafları , (18 yaşından küçük çocuklar için verilmeyecektir.) 18 yaşından büyük çocuk varsa öğrenim belgeleri, 18 yaşından büyük olmakla beraber evlenmemiş kız çocuklarının muhtarlıktan alacakları başka bir gelirleri olmadığına dair belge sigortalının anne ve babasının muhtaçlık belgesi eklenerek son 6 aylık prim ödemesini gösteren makbuz fotokopisiyle birlikte İl Müdürlüğüne elden teslim edilir veya PTT kanalıyla gönderilir.

-İl Müdürlüğü kıs sürede durumlarını inceleyerek sigortalının ölüm tarihinde sigortalımız olması halinde hak sahiplerine cenaze yardımı yapar.

-Aylık işlemleri İl Müdürlüğünde ve Genel Müdürlükte kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine aylıklarının ödenmesi için ilgili banka şubesine talimat verilir ve bu talimatın bir sureti düzenlenen kimlik kartlarıyla birlikte adreslerine gönderilir.

Böylece ölüm aylığı bağlanması işlemleri tamamlanmış olur.