Bağkur Sigortalısı Borçlanması 

Bağ-Kur sigortalıları gerekli şartları taşımaları halinde aşağıda belirtilen dört türlü borçlanma imkanından faydalanabilirler.

a) Askerlik sürelerinin borçlanılması,

b) İsteğe bağlı sigortalıların borçlanması,

c) Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılması,

d) Muhtarlıkta geçen sürelerin borçlanılması,

Askerlik Sürelerinin Borçlanılması:

Sigortalı olanlar,askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlanabilirler.Ölümü halinde,sigortalı olanların hak sahipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler.

- Askerlik sürelerinin borçlanılması için talepte bulunanların borçlanma talep tarihinde Bağ-Kur sigortalısı olmaları gerekir.

- Ölen sigortalıların hak sahiplerinin askerlik borçlanması yapabilmeleri için sigortalının ölüm tarihinde Bağ-Kur sigortalısı olması şarttır.

Askerlikte Geçen Süreler Nasıl Borçlanılır:

- Askerlikte geçen sürelerin borçlanılmasında,sigortalılar veya hak sahipleri bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne müraacat ederler.

- Sigortalı veya hak sahipleri İl Müdürlüğünden askerlik borçlanma talep dilekçesini aldıktan sonra gerekli kısımlar doldurulur ve tasdik ettirilerek bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine verirler.

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması:

İsteğe bağlı sigortalı olanlardan, 04.05.1979 tarihinde kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler,sigortalı oldukları tarihten itibaren geriye doğru 10 yıllık süreyi,isteğe bağlı sigortalılığın tescilinden itibaren 1 yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler.

İsteğe Bağlı Sigortalılar Nasıl Borçlanırlar:

- İsteğe bağlı sigortalılar borçlanmak için bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne müracaat ederler. - İl Müdürlüğünden ''İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 10 YILLIK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ TAAHÜTNAME'' ile ''NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİ'' alırlar.

- Nüfus kayıt örneğini nüfus memurluğuna,tamzim ve tastik ettirir.

-Sigortalı tarafından form doldurulur.

-Borçlanma yapacak sigortalı,nüfus kayıt örneğini boçlanma taahütnamesine ekliyerek il müdürlüğüne elden teslim eder veya PTT kanalıyla gönderir.

-İsteğe bağlı sigortalılık borçlanma işlemleri il müdürlüğünce kısa sürede tamamlanır ve ödenmesi gereken borç miktarı tespit edilerek sigortalıya bildirilir.

-Bildirilen borç miktarı "10 YILLIK BORÇLANMA KARŞILIĞIDIR" şeklinde makbuza yazdırılarak bankaya ödenir.

-Böylece borçlanma işlemi tamamlanmış olur,borçlanılan süreler sigortalılık süresi olarak sayılır.

-Borç miktarı isteğe bağlı sigortalılığın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde ödenir.Bu süre içerisinde borçların tamamen ödenmemesi halinde borçlanmaları geçersiz sayılır.

Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlanılması:

-18 yaşını doldurmuş Türk Vatandaşları, yurt dışında geçen ve belgelendirilmiş olan çalışma sürelerini bu çalışma süreleri arasında veya sonunda herbirinde bir yıla kadar olan işsizlik sürelerine ve yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin tamamını veya diledikleri kadarını borçlanabilirler.

Yurt dışındaki çalışma sürelerinin ve ev kadını olarak geçen sürelerini yurda kesin dönüş tarihinden sonra borçlanmak isteyenlerden;

-Yurt dışına çıkmadan önce Bağ-Kur sigortalısı iken kesin olarak yurda döndükten sonra hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar,

-Yurt dışından kesin dönüş yaptıktan sonra Bağ-Kur sigortalısı olanlar,

-Yurt dışında ev kadını olarak bulunanlar,

Kesin dönüş tarihinden itibaren iki yıl içerisinde kendileri veya hak sahipleri Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

Yurt Dışında Geçen Süreler Nasıl Borçlanılır:

-Yurt dışında geçen sürelerini borçlanmak isteyenler Bağ_kur Genel Müdürlüğü Sigortalılar Dairesi Başkanlığı Yurt Dışı Hizmetler Müdürlüğüne müracat ederler.

-Müracatları üzerine borçlanma yapacakları taahütname ve beyanname verilir.

-Taahütname ve beyanname borçlanma yapacak kişi tarafından doldurulup imzalanır.

-Doldurulup imzalanan bu belgelere

a)Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli süreti,

b)Yurt dışında çalışanlar,çalıştığı ülkede bağlı bulunduğu sigorta kurumundan veya iş yerinden alacakları hizmet cetvelinin noter tastikli tercümeleri,

-Yurt dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar çalıştıkları ülkelerdeki meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,

-Yurt dışında çalışanlar ile ev kadınları pasaportlarında bulunan yurt dışına çıkışlarıyla kesin dönüş tarihi ve resimli sayfalarının noter tastikli fotokopileri,

eklenerek Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne elden verilir veya PTT kanalıyla gönderilir.

-Borçlanma işlemleri genel müdürlükçe kısa sürede tamamlanarak borçlanma sürelerinin her bir günü için bir ABD doları üzerinden borçlanma tutarı hesap edilerek ödenecek toplam dolar ilgililere tebliğ edilir.

Borç miktarının ödenmesinde süre söz konusu değildir.Borçlanılan süre sigortalılıktan sayılır.

Muhtarlıkta Geçen Sürelerin Borçlanılması:

Muhtar sigortalılar,muhtar seçildikleri tarihten itibaren bir yıl içinde yazılı talepte bulunarak 10 Eylül 1977 tarihinden önceki muhtarlıkta geçen sürelerini borçlanabilirler.

Muhtarlıkta Geçen Hizmet Süreleri Nasıl Borçlanılır:

-Muhtarlıkta geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasında sigortalılar bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

-Sigortalıya İl Müdürlüğünce muhtarlık sürelerini belgeleyeceği hizmet cetveli ile borçlanma taahütnamesi verilir.

-Sigortalı belgelenecek hizmet cetvelini bağlı bulunduğu mülki amirliğe tanzim ve tastik ettirir.

-Borçlanma tahütnamesini doldurup imzalar.

-Bu formları İl Müdürlüğüne elden veya PTT kanalıyla teslim edilir.

-Borçlanma işlemi İl Müdürlüğünce kısa sürede tamamlanır ve ödenmesi gereken borç miktarı sigortalıya bildirilir.

-Bildirilen borç miktarı "MUHTARLIK BORÇLANMASI KARŞILIĞIDIR" şeklinde makbuza yazdırılarak bankaya yatırılır.

Böylece muhtarlık borçlanması işlemi tamamlanmış olur,borçlanılan süre sigortalılık süresi sayılır.